Privacybeleid

Wie zijn we

Een Liefdevolle Relatie, gevestigd aan de Hofstedestraat 85, 3022 RD Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Een Liefdevolle Relatie
Hofstedestraat 85
3022 RD Rotterdam
Tel: 06-48014638
info@eenliefdevollerelatie.nl
www.eenliefdevollerelatie.nl

Inleiding

Dit privacyreglement dient voor Een Liefdevolle Relatie als basis voor het omgaan met de privacy en de gegevensverwerking van haar cliënten.

Dit reglement voldoet aan de wettelijke vereisten, zoals die in de AVG zijn vermeld. Dit reglement is per 1 januari 2013 in werking getreden.

Een Liefdevolle Relatie, Ivete Brito Silva, is de verantwoordelijke die de persoonsgegevens bewerkt, gebruikt en bewaard.

Doel

Het doel van het gebruik van de persoonsgegevens van de cliënt is om een profielschets te maken en om het begeleidingsplan van cliënt hierop af te stemmen. Daarnaast wordt voor de monitoring en rapportage/evaluatie van het proces een aantekeningendossier bijgehouden.

Welke gegevens

De persoonsgegevens die Een Liefdevolle Relatie opvraagt zijn:

  • Algemene gegevens van cliënt (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, opleiding, werkgeversgegevens)
  • Persoonlijke ontwikkeling, karaktereigenschappen, communicatie, denkpatroon etc.
  • Gezinssituatie
  • Therapeutische achtergronden
  • Leefstijlanalyse

Verwerking gegevens

De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats door Een Liefdevolle Relatie. Een Liefdevolle Relatie vraagt de cliënt hetzij schriftelijke toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens (via de coach overeenkomst), hetzij mondeling. De schriftelijk verkregen persoonsgegevens worden opgeslagen in een database en bewaard in het dossier van cliënt. De uitgeprinte stukken uit de database worden bewaard in het papieren dossier van cliënt.

Een Liefdevolle Relatie treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. Zij draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Vertrouwelijkheid

Uiteraard waarborgt Een Liefdevolle Relatie de Wet op de Privacy en worden de persoonsgegevens met de uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Tevens worden deze gegevens alleen voor het doel gebruikt waarvoor cliënt informatie heeft afgestaan.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens worden door Een Liefdevolle Relatie slechts verstrekt aan derden zover dit overeenkomt met het doel van de persoonsregistratie, wettelijke vereisten of geschiedt na schriftelijke toestemming van de cliënt of diens gevolmachtigde.

Met instemming van cliënt kan inhoudelijk gerapporteerd worden aan de opdrachtgever. Daarnaast kan procesmatig verslag worden uitgebracht over het verloop van het traject waarin de werkgever rechtens op de hoogte worden gebracht. Elke evaluatie wordt vooraf met cliënt overlegd en afgestemd, of vindt plaats in aanwezigheid van cliënt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een Liefdevolle Relatie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Recht op inzage

Cliënt heeft te allen tijde recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens. Cliënt dient daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij Een Liefdevolle Relatie. Een Liefdevolle Relatie eist voldoende waarborgen voor de identiteit en eventueel de machtiging van degene die verzoekt om inzage of afschrift.

Aanvulling, correctie of verwijdering

Op verzoek kunnen de opgenomen gegevens worden aangevuld met een door of namens cliënt afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.

Als gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking zijn, kan cliënt een schriftelijk verzoek indienen bij Een Liefdevolle Relatie waarin wordt verzocht om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens.

Verwijdering blijft achterwege indien een wettelijk voorschrift bewaring vereist.

Een Liefdevolle Relatie zorgt ervoor dat een beslissing tot aanvulling, correctie of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd doch uiterlijk vier weken na aanvraag.

In geval van verwijdering van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van cliënt de gegevens zijn verwijderd.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt cliënt te identificeren, dan noodzakelijk is voor de werking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

De bewaartermijn eindigt 5 jaar na het laatste contact door Een Liefdevolle Relatie met cliënt, tenzij wettelijk anders wordt bepaald.

Klachten

Als cliënt meent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd en/of als cliënt andere redenen tot klagen heeft, kan hij zich wenden tot Een Liefdevolle Relatie. Klachten kunnen worden ingediend tot 1 jaar nadat de begeleiding is beëindigd door Een Liefdevolle Relatie.

Vragen en feedback

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Een Liefdevolle Relatie. Door gebruikt te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. We respecteren de privacy van alle gebruikers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is van Een Liefdevolle Relatie. Een Liefdevolle Relatie behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, brengen wij de client daarvan op de hoogte. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens, geven wij de client de mogelijkheid daar bezwaar tegen te maken.

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Indien de client vragen heeft over dit privacy beleid, dan kan er contact opgenomen worden via info@eenliefdevollerelatie.nl